תוכניות לימוד

תוכנית לימודים כללית

לימוד הגמרא עומד במרכז הלימוד התורני, והוא מהווה את הבסיס ללימוד תורת הנגלה. על מנת לאפשר השתלבות מוצלחת לתלמידים המצטרפים לישיבה, קיימים בישיבה שני מסלולי לימודים: האחד למתחילים שמטרתו הקנית היכולות הבסיסיות ללימוד הגמרא, והשני למתקדמים.
הלימוד מתבצע באמצעות שיעור יומי, ובחזרה על החומר בחברותות.

יעדים לימודיים:
המטרה המרכזית במהלך שנת הלימודים הראשונה, היא להקנות לתלמיד את יכולת לימוד הגמרא עצמאית.

1. היכרות עם עולם הגמרא:
היכרות עם התנאים, אמוראים, משניות, ברייתות והשתלשלות התורה שבעל פה מהתורה שבכתב.
2. קריאה נכונה של הגמרא:
לימוד ופיתוח יכולות של קריאת הגמרא באמצעות קריאה נכונה, פיסוק נכון והבנת מבנה הגמרא (שאלה, תשובה, קושיא, תירוץ, דרכי הלימוד השונות).
3. היכרות עם מבנה דף הגמרא:
הקניית שליטה בסיסית בשפה הארמית
רכישת אוצר מילים ולימוד הדקדוק של השפה הארמית, על מנת לפתח יכולת הבנה של שפת הגמרא.
רכישת מיומנות לקריאת כתב רש"י
הקניית יכולת לקריאה שוטפת לכתב רש"י, בו נכתבו חלק גדול מהטקסטים הקשורים ללימוד הגמרא.
4. הבנת פירוש רש"י:
יכולת הבנה בצורך בפירוש רש"י על הגמרא הנלמדת, ובהבנת הפתרונות שמציע לשאלות המתעוררות בגמרא.
5. הבנת פירוש התוספות:
הכרת מבנה ה'תוספות' (שאלה, תשובה, ראיות, שיטות), שליטה בקריאת ה'תוספות', הטמעת שיטת ה'תוספות' בתוך דברי הגמרא, ואבחנה בינה ובין השיטות הנוספות.

מדידה והערכה:
מבחן אחת לשבועיים
אחת לחודש הערכה באמצעות לימוד בחברותא עם הר"מ
מעקב אישי

ר"מ: הרב ישעיהו גולדברג

לימוד הגמרא עומד במרכז הלימוד התורני, והוא מהווה את הבסיס ללימוד תורת הנגלה. על מנת לאפשר השתלבות מוצלחת לתלמידים המצטרפים לישיבה, קיימים בישיבה שני מסלולי לימודים: האחד למתחילים שמטרתו הקנית היכולות הבסיסיות ללימוד הגמרא, והשני למתקדמים.
הלימוד מתבצע באמצעות שיעור יומי, ובחזרה על החומר בחברותות.

יעדים לימודיים
היעד המרכזי במהלך שנת הלימודים השניה הוא לפתח יכולות לימוד מתקדמות ללימוד הגמרא.
1. היכרות עם מפרשי הפשט:
רקע על המפרשים העוסקים בפירוש פשט הגמרא, והקניית יכולת לימוד עצמאית שלהם.
2. השתלשלות ההלכה מהגמרא:
הכרת התפתחות השתלשלות ההלכה, הקניית יכולת עצמאית למעקב אחרי מהלך השתלשלות ההלכה מהגמרא ועד פוסקי זמנינו.
3. יכולת סיכום סוגיה:
הקניית יכולת לסכם את סוגיית הגמרא: מהלך הדברים, הדעות השונות, מסקנת הדברים, ועוד להלכה למעשה.
4. היכרות עם 'ראשונים' ו'אחרונים':
רקע על המפרשים, הבנת מעמדם ביחס למפרשים אחרים, הבנת תפקידם של כל אחד מהמפרשים, מטרתו בחיבורו והתועלת שיכול לתת בלימוד, והקניית יכולת ללימוד עצמאי.

מדידה והערכה:
מבחן אחת לשבועיים
אחת לחודש הערכה באמצעות לימוד בחברותא עם הר"מ
מעקב אישי

ר"מ: הרב אפרים מרזל

בנוסף ללימוד הגמרא לעיון, מוקדש בישיבה זמן נוסף ללימוד גמרא לשם בקיאות. אופן הלימוד הוא לא בהתעכבות והדגשת ההתעמקות בחומר, אלא על רכישת הספק רב ככל היותר.

יעדים לימודיים:
1. שיפור יכולות הלימוד.
2. הוספת חיות חדשה בלימוד הכללי.
3. עריכת 'סיום מסכת' לפחות למסכת גמרא אחת (אפילו קטנה) במהלך השנה. לשם כך נלמדת במהלך השנה על ידי התלמידים אחת מהמסכתות הקצרות.

מדידה והערכה:
מבחן אחת לשבועיים
מעקב אישי של הר"מ

תכלית הלימוד הוא המעשה בפועל, ולשם כך על תלמיד הישיבה לרכוש ידע הלכתי רחב ככל האפשר. על מנת שהלימוד יהיה יעיל, הוא מחולק ליחידות לימוד ליעדים קצרי טווח.

יעדים לימודיים
שיעור א': הקניית ידע הלכתי בסיסי להתנהלות בחיי היום יום באמצעות שיעור יומי בתוכנית הלימודים הישיבתית.
ר"מ: הרב עומר הלוי

שיעור ב': הקניית יכולת לימוד הלכה עצמאית וידע רחב ככל היותר על נושאים הלכתיים מחיי היום יום, על בסיס לימוד מתוך שולחן ערוך אדמו"ר הזקן.
ר"מ: הרב שמעון גדסי

מדידה והערכה: מבחנים בסיום כל יחידת לימוד

החידוש העיקרי בישיבות תומכי תמימים הוא שלימוד החסידות מתבצע כחלק ממערכת הלימודים, על מנת לנטוע בתלמידים יראת שמים, לחזק אצלם את עבודת ה', ולהשריש בהם התקשרות לרבי שליט"א מלך המשיח.
המטרות המרכזיות בלימוד החסידות בישיבה הן: להקנות לתלמיד תענוג בלימוד החסידות, להקנות יכולת למידה עצמית, להעמיק במושגים הנלמדים בתורת החסידות.

יעדים לימודיים:
1. הקניית ידע של מושגים בחסידות, בשיעור א' מושגי יסוד, ובשיעור ב' מושגים מתקדמים.
2. הקניית מיומנות של קריאת מאמר חסידות (ובשטף).
3. הקניית מיומנות של הבנה בתוכן המאמרים בחלוקה לשתי רמות התלמידים (בשיעורי הערב): שיעור א' – הבנה פשוטה ומקיפה, שיעור ב' – הבנה מעמיקה.
4. הקניית יכולת לחזרת חסידות בעל פה.

מדידה והערכה: מבחנים בסיום כל תקופה

אחראי כללי: הרב ישעיהו גולדברג

מידי יום מתקיים שיעור ב'דבר מלכות' השיחות האחרונות אותם זכינו לשמוע מהרבי שליט"א מלך המשיח. שיחות אלה ייחודיות מכך שהן עוסקות בבשורת הגאולה, ומלמדות כיצד עלינו לחיות גאולה וליישם בחיי היום יום שלנו את העבודה המיוחדת הנדרשת בתקופה זו. הלימוד והעיסוק בשיחות אלה משנה עמוקות את האדם הלומד, ומציב אותו במצב ורגש של גאולה.

חת"ת

על פי תקנתו הקדושה של הרבי הריי"צ נהוג ללמוד מידי יום את החומש, תהילים ותניא היומיים.

רמב"ם

על פי תקנתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח נהוג ללמוד מידי יום את הרמב"ם היומי. קיימים שלושה מסלולים: ספר המצוות, פרק אחד ושלושה פרקים, וכל אחד יכול להשתלב במסלול המתאים לו מביניהם.

לקוטי שיחות

אחת הדרכים להתקשר לרבי מלך המשיח שליט"א היא על ידי לימוד תורתו, ולכן מתקיים שלוש פעמים בשבוע סדר לימוד בו לומדים שיחות על פרשת השבוע מתורתו של הרבי.

שיחות אישיות
כחלק מהליווי והתמיכה בתלמידים, מקיימים רבני הישיבה סבב שיחות אישיות עם התלמידים לפחות פעמיים בחודש. לתיאום השיחות נא לפנות לרב חן דודאי שמרכז את הנושא בתומכי תמימים', ולר' עדי כהן שמרכז את הנושא ב'אחי תמימים'.

ימי לימוד בטבע
מעת לעת יוצאים התלמידים וצוות הישיבה ליום לימוד בטבע. המטרה היא להוסיף ללימוד הפורמלי, לימוד חוויתי, לגבש את תלמידי הישיבה והצוות, ולאפשר למתעניינים מחוץ לישיבה להתרשם ממנה.

אירועים מיוחדים
בתאריכים חסידיים כגון י"ט בכסלו ראש השנה לחסידות, י' שבט יום קבלת הנשיאות של הרבי שליט"א מלך המשיח, ותאריכים נוספים, מתקיימות בישיבה התוועדויות גדולות. בהתוועדויות אלה מתוועדים בדרך כלל משפיעים אורחים ורבני הישיבה, והם משמשים הזדמנות מיוחדת לקבלת השפעה חסידית פנימית.

תוכנית לימודים דו שנתית

להלן תוכנית הלימודים הכללית במהלך השנתיים של הלימודים בישיבה.

שיעור א'שיעור ב'
זמן 1זמן 2זמן 3זמן 4
עיון 10 דפים לכל זמן
הקניית יכולות לימוד עצמאיתהקניית יכולות לימוד מתקדמות
היכרות עם עולם הגמראהבנת פירוש רש"יהיכרות עם מפרשי הפשטיכולת סיכום סוגיה
קריאה נכונה של הגמראהבנה בקריאת תוספותהשתלשלות ההלכה מהגמראהיכרות עם 'ראשונים' ו'אחרונים'
הקניית שליטה בסיסית בארמית   
קריאת כתב רש"י   
גרסא 20 דפים בכל זמן
שיפור היכולות בלימוד גמרא
הוספת חיות בלימוד
הקניית יכולת לסיום מסכת עצמאית
חסידות 8 מאמרים בכל זמן
רכישת מושגי יסוד בחסידותהקניית כלים להבנת הפשטרכישת מושגים מתקדמים בחסידותהקניית יכולת חזרת מאמר חסידות
הקניית מיומנויות קריאה בחסידות הקניית כלים להבנת העומק 
הלכה
הלכה למעשה בחיי היום יום – 100 סימנים מספרי השמירהיכולת לימוד הלכה
הלכות השכמת הבוקרהלכות ברכותהלכות שבת – שו"ע אדמוה"זהלכות שבת – שו"ע אדמוה"ז
הלכות תפילההלכות המועדיםהלכות מועדים – שו"ע המחברהלכות מועדים – שו"ע המחבר
כישורי חיים
בדרך תמים – כישורי חיים בישיבהבדרכי התשובה – כישורי חיים לבעלי תשובהנרות להאיר – כישורי חיים לאחרי הישיבה
תוכנית כישורי חיים מטרתה להעניק את הכלים הנדרשים לתלמידי הישיבה

התוכנית מתחלקת לשלושה חלקים, שני החלקים הראשונים עוסקים בתקופת הלימודים בישיבה, ומטרתה להקנות כלים להתנהלות נכונה ומועילה במהלך לימודיהם בישיבה. התוכנית מקנה בצורה מסודרת את סט הכלים הנדרשים על מנת להפיק ממשך השהות בישיבה את המירב והמיטב, ועוסקת הן בנושאים השייכים להתנהלות בישיבה באופן כללי, והן בהתמודדויות הייחודיות הנדרשות בישיבה מבעל תשובה.

החלק השלישי עוסק בהקניית הכלים הבסיסיים הנדרשים לבחור להתנהלות אחרי משך לימודיו בישיבה, בדגש על ההתמודדויות הייחודיות עבור בעלי תשובה.

א. בדרך תמים

מטרת המפגשים היא לעסוק בצורה מפורטת ומסודרת בנושאים שלא תמיד נלמדים באופן מקיף כחלק מתוכנית הלימודים, אך הם חיוניים להצלחת תקופת הלימודים בישיבה.

מטרות ויעדים

לשם מה אנו מגיעים לישיבה, מה המטרות והיעדים אותן אנו שואפים להשיג במהלך שהותנו בישיבה, וכיצד נגדיר יעדים לימודיים מועילים.

יראת שמים

מהי יראת שמים וכיצד יוצרים אותה, דוגמאות מעשיות: סינון במדיה, כשרויות, צניעות בין גברים לנשים

עשה לך רב

חשיבות ונחיצות ההדרכה האישית, כיצד בוחרים משפיע בתקופת הישיבה ואחרי הישיבה, ומה הנושאים בהם יש להתייעץ איתו

שמירת הסדרים וניצול הזמן

מהי המשמעות של ההקפדה על סדרי הלימוד, מדוע ישנה חשיבות לדיוק בשמירת הסדרים, וכיצד ננצל את הזמן באופן המקסימלי

צניעות ושמירת העיניים

מדוע חשוב כל כך לשמור על העיניים, כיצד ממשים זאת הלכה למעשה ביציאה לרחוב, בנסיעה הביתה, בעבודה, ובתקופת הפגישות והשידוכים

רוח הבריות נוחה הימנו

מהי הדרך הנכונה להתנהלות בין חברים, כיצד נמנעים ופותרים חיכוכים, ועל החשיבות של התחשבות בזולת

השיעורים היומיים ושיעורי רשות

הסבר על השיעורים היומיים, ערכם וחשיבותם: חת"ת, רמב"ם, סוטה בספירת העומר, לקוטי שיחות, עניני גאולה ומשיח

הנהגה חסידית

מה אומר להיות 'בחור חסידי', מה מתאים ולא מתאים לחסיד, וכיצד הופכים לבחור חסידי צעד אחר צעד

שליחות

האם וכיצד אנו נדרשים לשלב את השליחות כדרך חיים גם בין כותלי הישיבה, מה המינון הנכון עבור  כל בחור, הדרכה מעשית לפעילות בחוץ

הימים הלאומיים

כיצד עלינו להתייחס לימים הלאומיים: יום הזכרון ויום העצמאות, האם נכון לנהל על כך ויכוחים עם אנשים אחרים, ומה לעשות כששואלים אותנו בנושא

ב. בדרכי התשובה

מטרת המפגשים היא לעסוק בצורה מפורטת ומסודרת בהתמודדויות הייחודיות לבעל תשובה במהלך לימודיו בישיבה, ולעזור לו להתנהל בצורה מתוקנת ומאוזנת, על מנת להפיק מתקופה זו את המירב, ולאפשר לו בניה של אישיות חסידית בריאה, כך שיוכל לצאת לעולם בצורה מתוקנת ומאוזנת.

פתיחה

האם 'להיסחף בזרם' או לשמור על הייחודיות האישית, האם נכון 'לחקות' את אנשי הצוות בישיבה, ומה הקצב הנכון להתקדם בתהליך

תשובה

איך חוזרים בתשובה, כיצד משמרים את ההתלהבות הראשונית, ומה עושים אם יש נפילות ונסיגות

לבושים

האם ומתי נכון להחליף את הלבוש, מה המשמעות שיש לכך עלינו, ומה הסדר הנכון בהתקדמות בלבוש חסידי

הידורים וחומרות, ומנהגי בית אבא

האם נכון לקבל על עצמינו הידורים וחומרות, מדוע צריך בכך זהירות והכוונה נכונה, כיצד משלבים בין מנהגים חסידיים למנהג בית אבא

כיבוד הורים

הגישות השונות לגבי קשר של בעלי תשובה עם ההורים וגישת הרבי, החשיבות והערך של קשר עם ההורים, הדרכה והכוונה מעשית

כלכלית

כיצד נכון להתנהל כלכלית בתקופת הישיבה: האם נכון לעבוד או לא, התמודדות עם חובות, האם כדאי לבזבז חסכונות

שידוכים

מתי הבחור מוכן לצאת לשידוכים, למה בכלל להתחתן, כיצד לחפש כלה,  ומהו תהליך השידוכים

עניני משיח

כיצד מגבשים השקפה נכונה המתאימה לי בעניני גאולה ומשיח: הרבי כמשיח, פרסום זהות הגאולה, הרבי חי וקיים, הליכה לאוהל וכדו'

ג.  נרות להאיר

חלק זה המיועד לתלמידים המתקדמים הנמצאים לקראת יציאתם מהישיבה לשליחות בעולם, נועד לתת כלים מרכזיים להתנהלות והתמודדות אחרי עזיבת הישיבה, בדגש על ההתמודדויות הייחודיות לבעלי תשובה.

נלקח בחשבון כי הדברים יהיו בחלקם זרים לבחור שעדיין לא חווה והתנסה בהם, וייתכן שהדברים ישמעו לו רחוקים ותלושים מחייו בישיבה. אך למרות זאת, יש בהם כדי לעורר את המודעות, ולו רק כדי שכשיתקל במצבים מסוימים במהלך חייו, ידע שהדברים צפויים ואין בהם בהכרח משהו חריג.

פתיחה - מ'תמים' ל'בעל הבית'

ההבדלים בין סדר העבודה של 'תמים' ל'בעל הבית' , מה המשמעויות המעשיות לכך, כיצד נערכים נכון לשלב ה'דירה בתחתונים'

קשרים וחברויות

האם נכון לשמור על קשרים מהעבר, כיצד שומרים על קשר עם המשפחה, מה הפשרות הסבירות לשם כך, ומתי נכון ומתי לא נכון לחשוף את הילדים

זוגיות

מה השוני בין זוגיות חילונית לזוגיות דתית, מה נכון לקחת מהמודלים מהעבר ומה לא, וכיצד יוצרים חיי אישות בריאים

השתלבות בקהילה

כיצד משתלבים נכון בקהילה, מהו המבנה הקהילתי המצוי, כיצד לבחור קהילה מתאימה, ואיך להתמקם נכון בתוך הקהילה

יציאה לשליחות

למי נכון לצאת לשליחות, מתי הזמן המתאים, איך בוחרים מקום לשליחות, מה הם הסוגים השונים של שליחות, וכיצד מתאימים את השליחות האישית

חינוך הילדים

כיצד לומדים איך לחנך את הילדים, במה שונה החינוך של הבעל תשובה, ואיך מבינים נפש של ילד שעבר מסלול שונה

התנהלות כלכלית

מהי הגישה הנכונה לנושא הפרנסה, מה הם המקצועות המתאימים לעיסוק ליהודי ירא שמים, וכיצד מתמודדים עם כלכלת משפחה מרובת ילדים

עשה לך רב

כיצד בוחרים רב מתאים לאחרי הישיבה, מה נכון להתייעץ איתו ומה שייך לאנשי מקצוע, ולמה כל כך חשוב להתייעץ ולשתף באופן שוטף

דומים או שונים

האם הבעל תשובה אמור להיטמע בקהילות אנ"ש, או שעליו לשמור על הייחודיות שלו כבעל תשובה, האם עליו לחפש מקצוע חרדי, או להמשיך במקצוע הקודם, האם למחוק את העבר, או להשאיר אותו